หมู่เลือดในสุนัข

ระบบหมู่เลือดของสุนัข (Dog Erythrocyte Antigen: DEA) จะถูกกำหนดโดยแอนติเจนที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดง ซึ่งสุนัขแต่ละตัวอาจจะมีเลือดมากกว่า 1 หมู่ ในปัจจุบันมีทั้งหมด 8 หมู่ ได้แก่
DEA 1.1 , 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 โดยชุดตรวจชนิดหมู่เลือดของสุนัข (Alvedia canine Quick test) จะตรวจหาระดับความเข้มข้นของแอนติเจนว่ามีหรือไม่มีแอนติเจนเท่านั้นซึ่งตรวจเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต โดยจะถูกจัดเป็น 2 ชนิดคือ หมู่เลือดบวก และหมู่เลือดลบ ดังต่อไปนี้

DEA 1 + positive (หมู่เลือดบวก) ได้แก่ DEA 1.1 และ 1.2 จะมีแอนติเจนอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงหากตัวบริจาคเลือดเป็นหมู่บวกจะให้เลือดได้เฉพาะตัวรับที่เป็นหมู่บวกด้วยกันเท่านั้น ส่วนตัวรับเป็นหมู่บวกจะสามารถรับเลือดได้ทั้งหมู่บวกและหมู่ลบ

DEA 1 – negative (หมู่เลือดลบ) ได้แก่ DEA 3, 4, 5, 6, 7, 8 จะไม่มีแอนติเจนอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงหากตัวบริจาคเลือดเป็นหมู่ลบจะให้เลือดกับตัวรับที่เป็นหมู่บวกและลบได้ทั้ง 2 หมู่ ส่วนตัวรับที่เป็นหมู่ลบจะรับเลือดเฉพาะหมู่ลบด้วยกันเท่านั้น

ในทางทฤษฎีการให้เลือดที่ดีที่สุดก็คือการที่มีแอนติเจนและแอนติบอดีของตัวบริจาคเลือดและตัวรับเหมือนกันทุกประการ ดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อลดและป้องกันปฏิกิริยายาการแพ้เลือดทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจึงมีบริการตรวจหมู่เลือดในสุนัขเพื่อหาแอนติเจนที่ตรงกันและทำการตรวจ cross match เพื่อดูปฏิกิริยาของแอนติบอดีต่อแอนติเจนทุกครั้งก่อนการถ่ายเลือด

Donor สุนัขบริจาคเลือด

วันนี้มีพี่ๆ สุนัขใจดี 2 ตัว มาบริจาคเลือดให้กับทางธนาคารเลือดของเรา ชื่อพี่คอนเนอร์ อายุ 2 ปีได้รับการตรวจหมู่เลือดแล้วเป็น DEA 1 – negative (หมู่เลือดลบ) และพี่เลโอ อายุ 5 ปี
มีหมู่เลือด DEA 1 + positive (หมู่เลือดบวก)

เรามีบริการรถรับ-ส่งถึงบ้านเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ท่านเจ้าของสุนัข ก่อนบริจาคเลือดจะต้องตรวจสุขภาพและตรวจเลือดทุกครั้ง หลังบริจาคเลือดพี่ๆสุนัขจะได้รับวัคซีนรวมและวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าประจำปี พร้อมฉีดยาป้องกันเห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจทุกๆ 2 เดือน และตรวจหมู่เลือด (ตรวจเพียงครั้งเดียว) ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าบริการสำหรับสุนัขที่บริจาคเลือดให้กับทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

Donor สุนัขบริจาคเลือด

สพ.ญ.กุญชรี ประกาลัง
แผนกอายุรกรรม, แผนกหน่วยธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน