การนำสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ

ขั้นตอนการนำสัตว์เลี้ยงเดินทางข้ามประเทศ

กฎกติกาของแต่ละประเทศปลายทางมีความแตกต่างกันไป ซึ่งเจ้าของอาจทำการ
หาข้อมูลเพื่อเตรียมวางแผน การดำเนินการและแผนการเดินทางได้ก่อนจาก
website เช่น www.pettravel.com

ขั้นตอนมีดังนี้
1. ฝัง Microchip ซึ่งมีหลายชนิด (แต่ละชนิดอาจมีจำนวนเลขต่างกัน แต่ส่วนมากมักต้องการชนิดที่มี ISO และมีตัวเลข 15 หลัก) และต้องมีเอกสารรับรอง

2. ทำวัคซีน และต้องทำสมุดวัคซีนซึ่งมี sticker ของวัคซีน ระบุวันที่ทำพร้อมชื่อและลายเซนต์ ของสัตวแพทย์ผู้ฉีด โดยแต่ละประเทศปลายทางจะกำหนดวัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็นต้องทำต่างกันไป ส่วนมากจะเน้นที่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งควรทำหลังจากหรือพร้อมกับการฝัง Microchip เพื่อยืนยันตัวสุนัขได้ถูกต้องว่าได้รับวัคซีนจริงๆ

3. ตรวจเลือดเพื่อดูค่าภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies titer test) (ซึ่งต้องการเป็นบางประเทศ เช่น ประเทศกลุ่ม EU ญี่ปุ่น อังกฤษ ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ ดูไบ เป็นต้น) โดยต้องทำการเจาะเลือดที่ 30 วัน หลังจากทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มล่าสุดไป โดยแลปที่ส่งตรวจเลือดนั้นขึ้นอยู่กับการระบุของประเทศปลายทาง และเอกสารผลเลือดดังกล่าวสามารถนำไปใช้เดินทางได้หลังจากวันที่เจาะเลือดไปแล้ว 3 เดือน นอกจากนี้บางประเทศยังต้องการตรวจโรคอื่นๆได้แก่ หวัดนก, Trypanosome Evans, Microfilaria เป็นต้น

4. ใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate) ซึ่งสามารถออกโดยสัตวแพทย์ที่ด่านตรวจสัตว์ที่สนามบิน สุวรรณภูมิ หรือสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่สามารถทำได้ แล้วแต่ความต้องการของประเทศปลายทาง และสายการบินที่เดินทาง โดยต้องออกใบรับรองสุขภาพ (พร้อมถ่ายพยาธิ ในความต้องการของบางประเทศ ปลายทาง) ภายใน 5 วันก่อนเดินทาง

 

ทีมสัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน