การให้อาหารบาล์ฟ(BARF)
ในสัตว์นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่

อาหารบาล์ฟ(BARF) นั้นย่อมาจากคำว่า Bone and raw food คือ อาหารที่มีส่วนประกอบมากจากเนื้อ
อวัยวะภายในและกระดูกสัตว์ รวมถึงไข่และผลิตภัณฑ์นม พืชผักและผลไม้ ที่ไม่ผ่านความร้อนซึ่งสามารถ
ประกอบได้เองหรือสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด โดยจุดประสงค์ของการให้อาหารบาล์ฟนั้นเชื่อว่าเป็น
การเลียบแบบการกินอาหารตามธรรมชาติของสัตว์และทำให้สัตว์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อ
โรคอ้วนและมีอายุที่ยืนยาว และสามารถหลีกเลี่ยงสารเคมีปรุงแต่งต่างๆในอาหารที่สามารถส่งผลเสียต่อสัตว์ได้

การให้อาหารบาล์ฟ(BARF)
รูปภาพ https://primalpooch.com/how-much-raw-to-feed

การให้อาหารบาล์ฟแก่สุนัข มีข้อจำกัด   คือ ผู้ประกอบอาหารควรมีความรู้เรื่องโภชนาการ และสัดส่วนสารอาหาร
ที่เหมาะสมสำหรับสุนัขในแต่ละช่วงวัย  เช่น ปริมาณและสัดส่วนโปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเตรด แร่ธาตุ
ที่เหมาะสมในสุนัขแต่ละสายพันธุ์และแต่ละช่วงอายุ และควรมีการศึกษาเรื่องความเสี่ยงของอาหารต่อเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่สามารถปนเปื้อนกับอาหารได้รวมถึงวิธีการดูแลและจัดการกับปัญหาเหล่านี้  ซึ่งแบคทีเรียหลายชนิดที่ปนเปื้อนในอาหารบาล์ฟนั้นสามารถติดต่อสู่สุนัขตัวอื่นและเจ้าของผู้เลี้ยงได้ อาทิ  เชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา เชื้อแบคทีเรีย
อีโคไล เชื้อแบคทีเรียแคมไพโรแบคเตอร์ รวมถึงพยาธิอีกหลากหลายชนิดที่อาจทำให้เจ้าของมีอาการเจ็บป่วยได้ เช่น อาเจียน ท้องเสีย มีไข้ หรือในรายที่เจ้าของร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจถึงแก่เสียชีวิตได้

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเปรียบเทียบระหว่างอาหารบาล์ฟที่ให้ในสัตว์เปรียบเทียบกับอาหารสำเร็จรูปพบว่าคุณประโยชน์ของอาหารทั้งสองชนิดไม่แตกต่างกัน แต่อาหารชนิดบาล์ฟนั้นมีความเสี่ยงและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงมากกว่า

สรุปคือ อาหารชนิดบาล์ฟนั้นสามารถให้ในสัตว์ได้แต่ควรมีการดูแลและควบคุมเรื่องคุณภาพ สารอาหาร สุขอนามัย จากผู้ประกอบอาหารที่เหมาะสม  ควรมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการปนเปื้อนจากสารเคมีและเชื้อโรคต่างๆเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของสัตว์และผู้เลี้ยง

 

ที่มา :THE 10th VPAT REGIONAL VETERINARY CONGRESS 2017, BARF is biologically appropriate raw food not bone and raw food , อ.สพ.ญ.ดร.ทรายแก้ว สัตยธรรม,ภาควิชาสรีรวิทยา ,คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.สพ.ฐิติกร เอกสิริไตรรัตน์
แผนกกายภาพบำบัด, แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน