Menu Close
อัลตร้าซาวด์ เอ็กซเรย์ สัตว์เลี้ยง

ศูนย์อัลตร้าซาวด์และเอ็กซเรย์ด้วยระบบดิจิตอล

การอัลตร้าซาวด์ด้วยเครื่องที่ทันสมัย เช่น การอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง อัลตร้าซาวด์หัวใจ และการเอ็กซเรย์ดิจิตอล เช่น กระดูก ช่องอก ช่องท้อง เป็นต้น จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประกอบในการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น