Menu Close
ศูนย์ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ

ศูนย์โรคฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ

โรคของฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อที่ผิดปกติ ที่พบได้ในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ภาวะโรคเบาหวาน และโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัย การรักษาและคำแนะนำที่เหมาะสมในภาวะของแต่ละโรค โดยสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการรักษา ในกรณีที่ต้องมีการดูแลที่โรงงพยาบาลก็จะมีทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่ให้การตรวจติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจนสัตว์ป่วยกลับบ้าน ให้ความรู้และข้อแนะนำสำหรับเจ้าของในการปฏิบัติและการดูแล ด้านโภชนาการ การดูแลภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สัตว์ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี