Menu Close

สิทธิประโยชน์สมาชิก

สมัครสมาชิก

สมาชิกโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สมาชิกโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
   การสมัครเป็นสมาชิก

 1. ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 500  บาท
 2. สมาชิกมีอายุ 1  ปี   นับแต่วันที่สมัคร
 3. ในกรณีที่สมาชิกเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัคร สมาชิกเพียงครอบครัวละ  1  ท่าน เท่านั้น
 4. สมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้
 5. ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิประโยชน์เป็นเงินสดได้

   สิทธิประโยชน์

 1. รับส่วนลด 10% สำหรับค่ารักษาพยาบาล การรักษาอายุรกรรม ฉีดวัคซีน ค่ายา (ส่วนลดนี้ ไม่รวม ค่าแพทย์ / ค่าอาหารสัตว์ผู้ป่วยใน / ค่ารถรับ – ส่ง / ค่าบริการนอกสถานที่ / ธนาคารเลือด / ค่าผ่าตัด / ค่าหัตถการต่างๆ)
 2. รับส่วนลด 5% สำหรับซื้อสินค้าใน Pet Shop ของโรงพยาบาล

เชิญชวนสุนัขและแมวสมัครเป็น Donor บริจาคเลือด

คุณสมบัติของสุนัขที่สามารถบริจาคเลือดได้

สุนัข

 • มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อายุระหว่าง 1-6 ปี
 • มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม
 • มีประวัติการทำวัคซีนครบถ้วน
 • กรณีที่เป็นเพศเมียต้องไม่อยู่ในระหว่างเป็นสัด หรือตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก หรือแท้งลูกภายในเวลา 6 เดือนก่อนบริจาคเลือด
 • ไม่เป็นโรคที่ติดต่อทางเลือด เช่น โรคพยาธิเม็ดเลือด พยาธิหนอนหัวใจ และโรคแท้งติดต่อ
 • ไม่ทานยารักษาโรคใดๆ ในช่วง 6 เดือนก่อนทำการบริจาค
 • ไม่เคยรับการผ่าตัดในระยะ 6 เดือน ก่อนบริจาคเลือด
 • ไม่เคยได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดมาก่อน
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง กรณีที่มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนบริจาค
 • ไม่มีเห็บหมัด หรือ เป็นโรคผิวหนัง

คุณสมบัติของแมวที่สามารถบริจาคเลือดได้

แมว

 • มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อายุระหว่าง 1-7 ปี
 • มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม
 • มีประวัติการทำวัคซีนป้องกันโรคต่างๆที่สำคัญ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง
 • ไม่เป็นพาหะของโรคติดต่อในแมว เชื่อ พยาธิเลือดในแมว มะเร็งเม็ดเลือดขาว เอดส์แมว เยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อ  พยาธิหนอนหัวใจ
 • กรณีที่เป็นเพศเมียต้องไม่อยู่ในระหว่างเป็นสัด หรือตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก หรือแท้งลูกภายในเวลา 6 เดือนก่อนบริจาคเลือด
 • ไม่ทานยารักษาโรคใดๆ ในช่วง 6 เดือนก่อนทำการบริจาค
 • ไม่เคยรับการผ่าตัดในระยะ 6 เดือน ก่อนบริจาคเลือด
 • ไม่เคยได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดมาก่อน
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง กรณีที่มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนบริจาค
 • ไม่มีหมัด หรือ เป็นโรคผิวหนัง

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาคเลือด

บริจาคเลือด

โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ขอมอบสิทธิพิเศษ

สำหรับสุนัขและแมวที่สมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารลือด Blood Bank Center

ก่อนสมัครเข้าโครงการสุนัขและแมวของท่านจะได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจนับเม็ดเลือด ตรวจชุดตรวจพยาธิเม็ดเลือด และพยาธิหนอนหัวใจ ตรวจการทำงานของค่าตับ ค่าไต  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ

และหากผลการตรวจ สุนัขและแมวของท่านสมบูรณ์แข็งแรง ผลเลือดปกติ ก็จะเริ่มทำการเจาะเก็บเลือด การเจาะเก็บเลือดทุกครั้งจะประเมินตามความเหมาะสม
และท่านจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกโครงการได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 1. สุนัขได้ทำวัคซีนประจำปี (วัคซีนรวม/ พิษสุนัขบ้า) ฉีดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ และเห็บ หมัด ทุก 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. แมวได้ทำวัคซีนประจำปี (วัคซีนไข้หัด/หวัดแมว/ลิวคิเมีย/พิษสุนัขบ้า) หยอดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ และหมัด ทุกๆ 1 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. สุนัขและแมว ได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจนับเม็ดเลือดก่อนที่จะทำการบริจาคเลือด
 4. ได้รับสิทธิประโยชน์ เมื่อท่านเข้าโครงการสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการในการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
  -บริจาคเลือด 1 ครั้ง รับส่วนลด 10% สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่ายา ( ยกเว้นค่าแพทย์,ค่าอาหาร,ค่ารถรับ-ส่ง,ค่าบริการนอกสถานที่,และธนาคารเลือด)
  -บริจาคเลือดครบ 3 ครั้งขึ้นไป รับส่วนลด 15% (เฉพาะผลิตภัณฑ์เลือด)
  -รับส่วนลด 5% สำหรับ Pet shop
  -ระยะเวลาสัญญาสมาชิก 1 ปี
 5. โรงพยาบาลฯ มีรถรับ-ส่งสุนัข และ แมว ที่ต้องการบริจาคเลือดถึงบ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 6. ทุกครั้งที่ทางโรงพยาบาล จะขอรับบริจาคเลือด ทางโรงพยาบาลฯจะติดต่อท่านก่อนทุกครั้ง
 7. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาและสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสม

อานิสงค์ของการทำบุญเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น คือการมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว
การบริจาคเลือด และการตรวจสุขภาพจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการบริจาคเลือดได้ที่ 063 951 5591 หรือ 02-887-8321-3