Menu Close

หมู่เลือดในสุนัข

 

หมู่เลือดใน
ระบบหมู่เลือดของสุนัข (Dog Erythrocyte Antigen: DEA) จะถูกกำหนดโดยแอนติเจนที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดง ซึ่งสุนัขแต่ละตัวอาจจะมีเลือดมากกว่า 1 หมู่ ในปัจจุบันมีทั้งหมด 8 หมู่

ได้แก่
DEA 1.1 , 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 โดยชุดตรวจชนิดหมู่เลือดของสุนัข (Alvedia canine Quick test) จะตรวจหาระดับความเข้มข้นของแอนติเจนว่ามีหรือไม่มีแอนติเจนเท่านั้น ซึ่งตรวจเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต โดยจะถูกจัดเป็น 2 ชนิดคือ หมู่เลือดบวก และหมู่เลือดลบ ดังต่อไปนี้

DEA 1 + positive (หมู่เลือดบวก) ได้แก่ DEA 1.1 และ 1.2 จะมีแอนติเจนอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงหากตัวบริจาคเลือดเป็นหมู่บวกจะให้เลือดได้เฉพาะตัวรับที่เป็นหมู่บวกด้วยกันเท่านั้น ส่วนตัวรับเป็นหมู่บวกจะสามารถรับเลือดได้ทั้งหมู่บวกและหมู่ลบ

DEA 1 – negative (หมู่เลือดลบ) ได้แก่ DEA 3, 4, 5, 6, 7, 8 จะไม่มีแอนติเจนอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงหากตัวบริจาคเลือดเป็นหมู่ลบจะให้เลือดกับตัวรับที่เป็นหมู่บวกและลบได้ทั้ง 2 หมู่ ส่วนตัวรับที่เป็นหมู่ลบจะรับเลือดเฉพาะหมู่ลบด้วยกันเท่านั้น

ในทางทฤษฎีการให้เลือดที่ดีที่สุดก็คือการที่มีแอนติเจนและแอนติบอดีของตัวบริจาคเลือดและตัวรับเหมือนกันทุกประการ ดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อลดและป้องกันปฏิกิริยายาการแพ้เลือดทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจึงมีบริการตรวจหมู่เลือดในสุนัขเพื่อหาแอนติเจนที่ตรงกันและทำการตรวจ cross match เพื่อดูปฏิกิริยาของแอนติบอดีต่อแอนติเจนทุกครั้งก่อนการถ่ายเลือด