Menu Close

ป้ายกำกับ: ultrasound

ศูนย์สูติกรรมและระบบสืบพันธุ์

ศูนย์สูติกรรมและระบบสืบพันธุ์

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้ความรู้ ด้านความผิดปกติและโรคในระบบสืบพันธุ์ ให้การตรวจการตั้งครรภ์ของสัตว์เลี้ยง โดยการประเมินวันคลอดด้วยวิธี x-ray และ ultrasound รับฝากครรภ์ และ เตรียมการคลอด ช่วยคลอด